Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Siyasetçi > Thomas Paine biyografi, resim, video ve bilgiler !

Thomas Paine

Kategori: Siyasetçi

Thomas Paine(1737-1809). İngiliz asıllı ABDTi siyaset adamı Thomas Paine, düşün celeriyle Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı ve Fransız Devrimi'ni etkilemiştir

Paine İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki Thetford'da doğdu. 13 yaşında okuldan ayrı larak bir korse yapımcısı olan babasının ya nında çalışmaya başladı.

Birçok iş değiştirdik ten sonra vergi memuru oldu.

Londra'da takıştığı Benjamin Franklin'in önerisi üzerine 37 yaşında Amerika'ya göç etti.

Bu dönemde Amerikan kolonileri ile İngiltere arasındaki ilişki bozulmaya, kolonilerde bağımsızlık dü şüncesi yeşermeye başlamıştı. Amerika'da siyasetle yakından ilgilenen Paine, köleliğin kaldırılmasını ve Amerikan kolonilerinin İn giltere'den ayrılmalarını savunan yazılar yaz dı. 1776'da yayımlanan Common Sense ("Sağ duyu") adlı yapıtı Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin hazırlanmasında etkili oldu.

George Washington'a göre Common Sense "insanların düşüncelerinde önemli bir değişi me yol açmıştır".

Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında çe şitli kamu görevlerinde bulunan Paine, 1787'de Avrupa'ya geri döndü.

İngiltere ve Fransa'da krallıkların devrilerek yerine cum huriyetlerin kurulması için mücadele etti.

1789 Fransız Devrimiyle beklentilerinin bir bölümü gerçekleşmiş oldu.

1791-92'de İnsan Haklan (The Rights of Man) adlı kitabını iki bölüm olarak yayımla dı. Bu kitapta cumhuriyet yönetimini savuna rak İngilizler'i monarşiyi yıkmaya çağırdı. Halkın eğitilmesini, yoksullara yardım edil mesini, işsizlere devletin iş alanları açmasını, emekli aylığı verilmesini ve gelire göre artan oranda vergi alınmasını istedi. Bu kitabı yüzünden İngiltere'de vatana ihanetle suçla nan Paine, bu arada Fransa'da Ulusal Meclis'e seçilmişti. Fransa'ya giderek meclis çalış malarına katıldı ve monarşinin kaldırılması yönünde oy kullandı.

Ne var ki, Kral XVI. Louis'nin idamına karşı çıktığı için Maximilien Robespierre yönetimi sırasında gözden düştü ve bir yıla yakın süre hapsedildi. Paine'in hapisteyken yazdığı Age of Reason (1794, "Akıl Çağı") adlı kitabının ikinci bölü mü 1796'da yayımlandı. Bu kitapta Tanrı'ya inandığım, ama yürürlükteki dinsel uygulama lara karşı olduğunu belirttiği için dinsizlikle suçlandı. 1796'da yazdığı son büyük kitabı olan Tarımsal Adalet'te (Agrarian Justice) toprak mülkiyetindeki eşitsizlikleri eleştirdi. 1802'de ABD'ye dönen Paine yaşamının son yedi yılını bu ülkede geçirdi ve New York kentinde öldü. ...