Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > İslam âlimi > Abdullah Bosnevî biyografi, resim, video ve bilgiler !

Abdullah Bosnevî

Kategori: İslam âlimi

kisiler.orgFusûsu’l-Hikem şerhiyle tanınan âlim ve mutasavvıf. 1584 yılında doğdu. Tahsiline doğum yeri olan Bosna’da başladı, İstanbul’da devam etti.

Devrinin ilim ve kültür merkezlerinden biri olan Bursa’ya giderek orada Hasan Kabâdûz’a intisap etti.

İkinci dönem Melâmîleri olarak bilinen Bayramî Meiâmîleri’nin önde gelen temsilcilerinden biri olan Abdullah Bosnevî, Şeyh Abdülmecid Halvetî’den de istifade etti.

Daha sonra Mısır’a, oradan da hacca gitti. İlmî ve tasavvufi konulara hâkimiyeti sayesinde bir taraftan tasavvufi düşüncenin, öte yandan Melâmîliğin bu bölgelerde tanınıp yayılmasında etkili oldu.

Hac dönüşü bir müddet Şam’da kalarak burada Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin kabri yanında münzevi bir hayat sürdü. Daha sonra Konya’ya geldi. Konya’da vefat etti ve Sadreddîn-i Konevî’nin yanına defnedildi. Abdullah Bosnevfnin tasavvufi düşünce açısından en önemli özelliği, Fusûsu’l-hikem’i tercüme ve şerh etmiş olmasıdır. Nitekim bu eser, kendisinin İslam ülkelerinde “Şârihu’l-Fusûs” lakabıyla tanınmasına sebep olmuştur. Katip Çelebi başta olmak üzere birçok âlim, Fusûs şerhinden övgüyle bahseder. Bu şerh, vahdet-i vücut düşüncesinin temel ıstılahlarını ele alarak on iki bab hâlinde inceler. Abdullah Bosnevî, Kur’ân-ı Kerîm’de geçen peygamberlerle ilgili haberlerin kendi dilleriyle değil de Arapça bildirilmiş olmasını, herkesin içinde bulunduğu toplumun dilini konuşması gerektiğine bir işaret olarak değerlendirir ve Fusûs’u bunun için Türkçe şerh ettiğini söyler. Kitabın sonundaki açıklamada, tasavvufi merhalelerden geçmeyen zaviye şeyhleri ve kürsü vaizlerinin bu eseri okumamaları gerektiğini hatırlatır. Eseri, Bulak (1252) ve İstanbul’da (1290) iki defa basılmıştır. ...