Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > İslam âlimi Kategorisi -> İslam âlimi Alanındaki Ünlüler

kisiler.org

Abdurrahman Bin Mehdi

Kategori:
İslam âlimi

İnci ticaretiyle meşgul olduğu için el-Lü'lüî nisbesiyle de anılır. 135te (752) büyük bir ihtimalle Basra'da doğdu. Tahsiline Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlemekle başladı. Kıraat ilmini öğrendikten sonra devrin tanınmış âlimlerinin meclislerine devam etmeye başladı. Önceleri vaaz meclislerine, bilhassa kıssacı vaizlerin derslerine ...

kisiler.org

Abdurrahman Bin Rüstem

Kategori:
İslam âlimi

Aslen İranlı olup Tunus'ta doğdu. Babasını küçük yaşta kaybettiği için üvey babasının yanında büyüdü. Daha sonra onunla birlikte Kayrevan'a giderek oraya yerleşti. Kayrevan'da Haricî görüşlerini benimsedi ve İbâzîler'in "hameletü'l-ilm" adını verdiği beş dâîden biri olarak propaganda maksadıyla Basra'ya gitti. İbâzîler'in önde g ...

kisiler.org

Abdurrahman Efendi (Çinicizâde)

Kategori:
İslam âlimi

İstanbulludur. Sülüsnesih yazılarını Ramazan Efendi'den öğrenerek icazet aldı. Gubârî hattıyla yazmayı daha çok severdi. Yüz Mushaf-ı şerif yazdı. Eserlerinin çoğu Baruthaneli Abdullah tarafından tezhip edilmiştir Hattat Hafız Osman'ın ihtiyarlığında, kalemlerini onun arzusuna uygun bir şekilde açar, düzeltirdi. Aynı zaman ...

kisiler.org

Abdurrahman Efendi (Kocahüsamzâde)

Kategori:
İslam âlimi

İstanbul kadılarından Tulumcu Koca Hüsam Efendi'nin oğludur. 1003te (1594-95) İstanbul'da doğdu; medrese tahsilini tamamlayarak Şeyhülislâm Hocazâde Mehmed Efendi'den mülâzım oldu. Daha sonra babasıyla birlikte Mısır, Kudüs ve Medine'ye giderek buralarda birçok âlimden ders okudu. Anadolu'ya döndükten sonra küçük medreselerden ...

kisiler.org

Abdurrahman Eşref Efendi

Kategori:
İslam âlimi

Merzifonlu Şerefeddin Ali'nin oğludur. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra kadılık mesleğine girdi. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Abdurrahman Eşref Efendi'nin önemi, yazdığı eserlerden gelmektedir. 1728'de Türkçe olarak kaleme aldığı Tezkiretü'l-hikem ti tabakâti'lümem, bir mukaddime ile otuz altı tezkire ve bir hatim ...

kisiler.org

Abdurrahman Nesib Dede

Kategori:
İslam âlimi

İstanbul'un Üsküdar semtinde doğdu. Aziz Mahmud Hüdâyî âsitânesi şeyhi olan babası Mehmed Şehâbeddin Efendi'nin yanında yetişti ve daha sonra Celvetiyye tarikatına intisap etti. Seyrü sülükünü tamamladıktan sonra Ayasofya Camii civanndaki Erdebil Tekkesi'ne şeyh oldu. Babasının 1818'de vefatı üzerine de Aziz Mahmud Hüdâyî âs ...

kisiler.org

Ebu Bekir

Kategori:
İslam âlimi

Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Islâm'i teblige baslamasindan sonra ilk iman eden hür erkeklerin; rasit halifelerin, asere-i mübesserenin ilki. Câmiu'l Kur'an, es-Siddîk, el-Atik lakaplariyla bilinen büyük sahabi. Kur'ân-i Kerim'de hicret sirasinda Rasûlullah'la beraber olmasindan dolayi, "...magarada bulunan iki kisiden biri..." (et ...

kisiler.org

Himmetzade Abdi

Kategori:
İslam âlimi

Vaiz, mutasavvıf-şair ve musikişinas. Şeyh Abdullah Efendi adıyla da bilinir. Bayramiyye tarikatı şeyhlerinden Himmet Efendi’nin oğludur. 1640’ta İstanbul’da doğdu ve tahsilini orada yaptı. Bilhassa tefsir ve hadis ilimlerinde kendisini yetiştirdi. Bu arada Bayramiyye tarikatına intisap ederek babasına mürit ...

kisiler.org

Hz. Ebû Bekir

Kategori:
İslam âlimi

(571 - 634) Asıl adı Abdülkâbe olup, İslâm’dan sonra Hz. Muhammed (S.A.V.)'in ona Abdullah adını verdiği kaydedilir. Azaptan azad edilmiş mânâsına "atik"; dürüst, sadık, emin ve iffetli olduğundan dolayı da "sıddık" lâkabıyla anılmıştır. Teymoğulları kabilesinden olan Ebû Bekir'in annesinin adı Ümmü'l-Hayr Selma, babasının ...

kisiler.org

Ka’bü’l-Ahbâr

Kategori:
İslam âlimi

( .... - 652) Beni İsrail'in (israil oğullarının) meşhur alimlerindendir. Yemen Yahudilerinden olup, Tevrat hakkındaki geniş bilgisiyle meşhur olmuştur. Hz. Muhammed (S.A.V.)'in vasıflarını kutsal kitaplarından öğrenip müslüman olmuş ve çevresindeki Yahudi alimlerini de ikna etmeye çalışmıştır. Ehli Kitap nakledicilerinin en g ...

kisiler.org

Naim Hazım Ülkü Onat

Kategori:
İslam âlimi

(1889 - 1953) Dil Bilgini, Naim Hazım Ülkü Onat 1889 yılında Konya'da doğdu.Konya'da medrese öğrenimi gördü. Bir süre Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaptı. Meşrutiyet döneminde olduğu gibi Milli Mücadele döneminde de cesur kalemleriyle hizmet veren Babalık Gazetesinde yazıları yayınlandı aynı zamanda Konya Müdafaa-i Hukuk Cemi ...

kisiler.org

Prof. Dr. Mahmut Es'at Coşan

Kategori:
İslam âlimi

(1938 - 2001) 14 Nisan 1938 yılında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde doğan Es’at Coşan’ın babasının adı Halil Necati Efendi, annesinin adı da Şâdiye Hanım'dır. İlk dinî eğitimini ailesinden gören Coşan, ilkolulu 1950 yılında İstanbul Vezneciler İlkokulu’nda, liseyi de 1956 yılında Vefa Lisesi’nde bitirerek ...