Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Genel Kategorisi -> Genel Alanındaki Ünlüler

kisiler.org

Abdullah El-Harrâz

Kategori:
Genel

Rey'de doğdu. Tahsil için Bağdat'a gitti. Cüneyd-i Bağdadînin kendisiyle, Bâyezîd-i Bistâmrnin de müridleriyle görüştü. Bir süre Mekke'de kaldı. Muzaffer el-Kırmrsînî, Ebü'l-Abbas ed-Dîneverî ve Ebû Abdullah Muhammed el-Mukrfnin şeyhi olan Abdullah, fütüvvet fikrine bağlı ilk sofilerden kabul edilir. İsminin sonundaki el-Harrâ ...

kisiler.org

Abdullah Er-Râzî

Kategori:
Genel

Kaynaklarda hayatına dair pek az bilgi vardır. Aslen Reyli olup Nîsâbur'da doğup büyümüş, Cüneyd-i Bağdadî ve Ebû Abdullah el-Bûşencî gibi meşhur sûffierin sohbetinde bulunmuştur. Özellikle Ebû Osman gözde müridlerinden biriydi. Abdullah er-Râzfnin başından geçen bir olaydan sonra alçak gönüllülüğü düstur edindiği kaynaklarda zi ...

kisiler.org

Abdullah Eyyûbî

Kategori:
Genel

İstanbul'un Eyüp semtinde doğdu ve orada yetişti. Babası Mehmed Salih Efendi'dir. Sarf ve nahiv ilimlerini devrinin meşhur âlimlerinden, tefsir ve hadis ilimlerini de Şeyhülislâm Hamîdîzâde Mustafa Efendi'den tahsil ederek icazet aldı. Bir ara Gelenbevî İsmail Efendi'nin derslerine de devam etti ve ondan Kirmastili Yûsuf Efend ...

kisiler.org

Abdullah Han

Kategori:
Genel

Şeybânî hanedanına mensuptur. Muhtemelen 1532 veya 1533'te Âferinkent'-te doğdu. Babası İskender buranın hâkimi idi. Daha sonra babası ile birlikte gittiği Karmine'de yaptığı mücadelelerle bir devlet adamı hüviyetine sahip olduğunu ispat etti. Taşkentli Nevruz Ahmed Han ve Semerkantlı Abdüllatif Han'ın saldırılarına karşı koya ...

kisiler.org

Abdullah Kesteli

Kategori:
Genel

Mirkâtül-luğa adlı Arapça-Türkçe sözlüğün yazarıdır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Babasının adı Yûsuf, dedesinin adı Muhammed'dir. Kaynaklarda sadece Aydın'ın Kestel köyünde doğduğu, kadılık yaptığı, Arapça'yı çok iyi bilen, bilhassa lügat sahasında derin bilgi sahibi bir kimse olduğu ve Tire'de vefat ettiği belirtilmekte ...

kisiler.org

Abdullah Kirimi

Kategori:
Genel

Osmanlı hattatıdır. Kırım'dan gelmiştir . Yazıda hocası Şeyh Hamdullah'ın torunlarından Derviş Mehmed'dir. "Şeyh vadisfnde yazı yazmaya başladı ve büyük bir şöhrete kavuştu. Bu arada sülüs-nesih yazılarında yeni bir üslûp denemesine girişti. Sonunda muvaffak olamadığı gibi eski üslûbunu da bozdu. Gülzârı Savdb'da ölümüne yakın ...

kisiler.org

Abdullah Lebîbâ

Kategori:
Genel

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış Osmanlı tarihçisi ve kadısıdır. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak tesbit edilememektedir. İstanbul'da doğdu. Babasının adı Şeyh Taylesânî Mustafa'dır. İlmiye mesleğine intisap etti ve öğrenimini tamamladıktan sonra 1768 Martında İstanbul'da Şeyh Necib Medresesi'ne müderris oldu. Daha ...

kisiler.org

Abdullah Nailî Paşa

Kategori:
Genel

Osmanlı sadrazamı ve müellifidir. İstanbul'da doğdu. Hotin ağalığından emekli Halil Ağa'nın oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra 1713'te Dîvân-ı Hümâyun Kalemi'ne mülâzım olarak girdi. Daha sonra çeşitli memuriyetlere tayin edildi. 1730'da beyiikçi kesedarı, 1736 Rus seferinde Babadağı ordugâhında bulunduğu sırada da beyiikçi ...

kisiler.org

Abdullah Nedim

Kategori:
Genel

Mısırlı hatip, gazeteci ve şairdir. Nedîm lakabıyla şöhret bulan Abdullah, 1261'de (1845) İskenderiye'de doğdu. Burada Ezher'in küçük bir örneği olan Şeyh İbrahim Paşa Camii Medresesi'nde dil, edebiyat ve dinî ilimler tahsiline başladı. Bir müddet sonra medresenin öğretim tarzı hoşuna gitmediği için tahsili bıraktı. Kahire'ye ...

kisiler.org

Abdullah Paşa (Kölemen)

Kategori:
Genel

Osmanlı müşiri ve Harbiye nazırıdır. Trabzon'da doğdu. Babası Rüstem Bey, Türk Kölemenleri'nden olup Mısır ordusu süvari miralaylığında bulundu. Abdullah, Mekteb-i Sultanîyi bitirdikten sonra Harbiye'ye girdi ve kurmay yüzbaşı olarak 1881'de orduda görev aldı. Hicaz ve Mısır'da önemli askerî vazifelerde bulundu; ardından İst ...

kisiler.org

Abdullah-ı Şirazî

Kategori:
Genel

XVI. yüzyılın ikinci yarısında Safevîler devrinde yaşamış iranlı müzehhip ve mücellittir Nisbesinden Şirazlı olduğu anlaşılan Abdullah'ın hayatı hakkında pek az bilgi vardır. Gülistân-ı Hüner müellifi Kâdî Ahmed, onun Meşhed Hâkimi Ebü'l-Feth İbrahim Bin Behrâm Bin İsmail'in yakın dostu ve musahibi olduğunu bildirmektedir. Bu ...

kisiler.org

Abdurrahman Bin Huceyre

Kategori:
Genel

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Emevîler zamanında Mısır Valisi Abdülazîz Bin Mervân tarafından kadı tayin edildi. Aynca hazineyi yönetme, vaaz ve irşad işlerini de üstlenen İbn Huceyre'nin bu görevler karşılığında yılda 1000 dinar maaş aldığı bilinmektedir. Vefatının 80 veya 83 yıllarında olduğuna dair iki ayrı rivayet vard ...

kisiler.org

Abdurrahman Bin Ka'b el-Ensari

Kategori:
Genel

Fakirlikleri sebebiyle Tebük seferine katılamayan sahâbîlerden biridir. İbn Hibbân tarafından el-Harrânî nisbesiyle zikredilmişse de hemen bütün kaynaklarda Benî Mazin kabilesine nisbetle el-Mâzinî diye geçer. Doğum tarihi belli değildir. Bedir ve Uhud savaşlarına, aynca Hendek Gazvesi'nde ve daha sonraki bütün savaşlara katıldı ...

kisiler.org

Abdurrahman Bin Muaviye

Kategori:
Genel

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Mısır âlimlerinin önde gelenlerindendir. Rebîülevvel 86'da (Mart 705), Evs Bin Abdullah Bin Atıyye'den sonra Mısır kadısı oldu. Aynı zamanda şurta teşkilâtının idaresiyle de görevlendirildi. Bu uygulama ondan sonra da devam ederek kadılık ile şurta teşkilâtı birlikte yönetildi. Abdurrahman y ...

kisiler.org

Abdurrahman Nesib Efendi

Kategori:
Genel

Üsküp Naibi Halil Fevzi Efendi'nin oğlu, Tırhala Kadısı Ahmed Sâdık Efendi'nin torunudur. Osküp'te doğdu. Ailesinin Liphova'ya taşınması üzerine ilk tahsilini orada Yanyalı Şeyh Ömer Efendi'nin yanında yaptı. Daha sonra Yanyalı Abdüllatif Efendi'den ders aldı ve Ergiri'de medreseye devam etti. Aynca Liphovalı Süleyman Efendi ...

kisiler.org

Ahmet Hayi TEKİN

Kategori:
Genel

1965 yılında Düzcede doğdu, enson iktisat fakültesini bitirdi, sırasıyla İstanbul İl Özel İdaresinde memur , Glyaka İlçe Özel dare Müdürlüğünde Müdürü ve Düzceİl Özel idaresinde Mali Hizmetler Müdürü olrak görevyapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. ...

kisiler.org

AKIN EROĞLU

Kategori:
Genel

1970 YILINDA DOĞMUŞ VE SÜREKLİ BEYNİNİ SİKEYİM KELİMELERİ DUYARAK BÜYÜMÜŞ BÜYÜK BİR NEFERET VE KİNİN O KİŞİ ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTIĞI TEK İNSAN KISACASI GEZEGENDEKİ TEK AŞIRI DERCEDE KİN GÜDÜLEN VE NEFRET EDİLEN İNSAN SONSUZA DEKTE KİN GÜDÜLECEK VE NEFRET EDİLECEK TEK İNSAN BEYNİNİ SİKEYİM KELİMESİ İLE İLGİLİ İSE TEK KELİME İLE BU G ...

kisiler.org

asya

Kategori:
Genel

Kim olduğum facebook hesabımda yazıyor teşekkür ederim. ...

kisiler.org

Ayhan Akbel

Kategori:
Genel

...

kisiler.org

Hasan Doğan Özen

Kategori:
Genel

1961 yılında izmirde dünyaya geldi.İlk öğretimini samsun Havza ilçesi 25 Mayıs ilkkoulunda tamamladı Orta öğretimini İzmir Ödemiş lisesinde tamamlayan Hasan Doğan özen Yüksek öğretimini Manisa demirci eğitim fakülteside başladı. Bir yıl sonra buradan ayrılan Hasan doğan Özen Ege Üniversitesi Edebiyat fakültesi Coğrafya bölümüne ...

kisiler.org

Hüseyin Genç

Kategori:
Genel

19.08.1951 Yyılında Bulgaristan Şumnu vilayeti Karalar (Cherna) köyünde doğmuştur. 05.08.1970 Yılında Ailece Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmiş olup Yapı Kredi Bankası'ndan emeklidir. Manisa'da ikamet etmektedir ...

kisiler.org

Jeanne d'Arc

Kategori:
Genel

Jeanne d'Arc ([ʒanˈdaʁk], d. 1412 - ö. 30 Mayıs 1431) (İngilizce'de Joan of Arc, Türkçe'de bazen sadeleştirilerek Jan Dark şeklinde de yazılır.) Yüzyıl Savaşları boyunca İngiltere'ye karşı ülkesi Fransa'ya memleketi Lorraine'deki cephelerden başlayarak manevi anlamda büyük destek olan ve sonradan ünü Fransa'nın dö ...

kisiler.org

Mevlanâ Muhammed Ali

Kategori:
Genel

Hindistan'ın Kâpurthala eyaletinin Murâr kasabasında doğdu. İlk ve orta öğretimden sonra Pencab Üniversitesi'ne girdi ve 1894 yılında Matematik lisansı ile mezun oldu. Lahore Islamia College'de Matematik öğretmenliği yaparken, aynı zamanda İngiliz Dili ve Edebiyatı üzerine yaptığı "master" çalışmasını 1895-1996'da tamamladı, 1 ...

kisiler.org

Nişancı Abdi Paşa

Kategori:
Genel

Osmanlı devlet adamı ve tarihçidir. İstanbul'da Anadoluhisarf'nda dünyaya geldi. Asıl adı Abdurrahman'dır. En-derûn-ı Hümâyun'da eğitim gördü. Ve-kâyi'nâme'sinde verdiği bilgilere göre, 27 Ekim 1648de Sarây-ı Hümâyunda Büyük Oda'da görev aldı. 1650 yılında Seferli Koğuşu'na geçti. 1659 yılında da Has Odaya nakledildi. 1665 yıl ...