Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Genel Kategorisi -> Genel Alanındaki Ünlüler

kisiler.org

Abdullah Bin Hüseyin

Kategori:
Genel

Ürdün Hâşimî Krallığı'nın kurucusu ve ilk devlet başkanı (1946-1951). Hicaz Emîri Şerif Hüseyin'in oğludur. Mekke'de doğdu. Daha sonra İstanbul'a gitti ve tahsilini orada tamamladı. 1908'den sonra Osmanlı Meclis-i Meb'üsanı'nda Hicaz temsilcisi olarak bulundu. Hz. Hasan'ın 38. kuşaktan torunu olup Osmanlı protokolünde Mekke ...

kisiler.org

Abdullah Bin Huzafe

Kategori:
Genel

İslâmiyet'in yayılmaya başladığı ilk günlerde müslüman olan Abdullah, Mekke döneminin çileli hayatını yaşadı ve kardeşi Kays Bin Huzâfe ile birlikte ikinci Habeşistan hicretine katıldı. Hicretten sonra Medine'ye dönen Abdullah'ın Bedir Savaşı'nda bulunup bulunmadığı konusunda ihtilâf vardır. Hâkim'in ei-Müstedrek'inde yer alan ...

kisiler.org

Abdullah Bin İbaz

Kategori:
Genel

Abdullah Bin İbâz hakkındaki ilk bilgiler, Emeviler'in Hâricîler'e aşırı zulmü ve baskısı karşısında, yine bir Haricî olan Nâfi Bin Ezrak'ın teklifi üzerine, onun Yezîd Bin Muâviye'ye karşı halifelik iddiasında bulunan Abdullah Bin Zübeyr'e yardıma karar veren topluluk arasında yer aldığıdır. Ancak İbnü'z-Zübeyr ile fikren anlaş ...

kisiler.org

Abdullah Bin İdris

Kategori:
Genel

110 veya 120 yılında doğduğuna dair kendisinden nakledilen iki rivayetten başka, 115'te doğduğu da söylenmektedir. Rivayet ettiği hadisleri babasından, A'meş, Süfyân es-Sevrî, Hişâm Bin Urve, Şu'be, Mâlik Bin Enes vb. birçok hadisçiden dinledi. Kıraati da Nâfi' ve A'meş'ten öğrenerek ikinci asrın sayılı kıraat âlimlerinden biri ...

kisiler.org

Abdullah Bin Mahreme

Kategori:
Genel

İslâmiyet'i ilk kabul eden sahâbîlerden biridir. Gençliği hakkında bilgi yoktur. Ca'fer Bin Ebû Tâlib'le birlikte Habeşistan'a, daha sonra da otuz yaşında iken Medine'ye hicret etti. Hz. Peygamber, Medine'de onunla Ferve Bin Amr el-Beyâzî arasında kardeşlik bağı kurdu. Başta Bedir olmak üzere bütün savaşlara katıldı. İbadete ...

kisiler.org

Abdullah Bin Mesûd

Kategori:
Genel

İlk müslümanlardan ve aşere-i mübeşşere'den biri, Küfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusudur. Ailesi ve İslâm'dan önceki hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Babası, Abdullah Bin Haris Bin Zühre'nin halîfı idi. Bu sebeple o da Benî Zühre'nin halîfi olarak tanınmıştır. Fakir bir ailenin çocuğu olduğu için İslâmiyet'e girmeden ...

kisiler.org

Abdullah Bin Mübarek

Kategori:
Genel

Tebeü't-tâbiînin ileri gelenlerinden, muhaddis, zâhid ve fakihdir. 736'de devrin kültür merkezlerinden biri olan Merv'de doğdu. Babası Türiöfcür, annesinin de Hârizmli bir Türk olduğuna dair rivayet vardır. Çocukluk ve gençlik yıllarının Merv'de geçtiği bilinmekte, ancak kaynaklarda bu dönem hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadı ...

kisiler.org

Abdullah Bin Mugaffel

Kategori:
Genel

Tebük Savaşı öncesinde, fakirlikleri sebebiyle binecek hayvan bulamadıkları için Hz. Peygambere müracaat eden, onun da kendilerine binek temin edememesi üzerine, orduya katılamayacaklarından ötürü aşın derecede üzülüp göz yaşı döken ve bu samimi davranışlarından dolayı haklarında Tevbe sûresinin 92. âyeti nazil olan sahâbîlerden ...

kisiler.org

Abdullah Bin Muhammed Bin Abdurrahman

Kategori:
Genel

Endülüs Emevî Devleti emîridir. 229 (844) yılında doğdu. Gençlik yıllarından itibaren, babası devrinde çıkan isyanların bastırılmasında görev aldı. Kardeşi Münzir'in, İbn Hafsûn'un Bübeşter'i (Bobastro) muhasarası sırasında ölümü üzerine, 29 Haziran 888 tarihinde tahta geçti. Bu sırada Ömer Bin Hafsûn'un isyanı devam ediyordu. ...

kisiler.org

Abdullah Bin Musab

Kategori:
Genel

Abbasîler devri valilerinden, şair ve muhaddisdir. Aşere-i mübeşşereden Zübeyr Bin Avvâm'ın torunianndandır. "Aidü'l-kelb" lakabıyla da anılır. Babası Mus'ab, zühd ve takvâsıyla tanınan bir muhaddistir "Köpek ziyaretçisi" mânasına gelen bu lakapla anılması, rahatsızlığı esnasında ziyaretine gelmeyen bir dostuna yazdığı şiirde, ...

kisiler.org

Abdullah Bin Muti

Kategori:
Genel

Emevî yönetimi aleyhindeki faaliyetleriyle meşhur olan sahâbîdir. Medine'de doğdu. İlk siyasî faaliyetlere Muâviye devrinde başladı ve onun Ziyâd'ı Medine'ye vali tayin etmesine şiddetle karşı çıktı. Bu hareketiyle Emevî taraftarlarını çok öfkelendirdi, bu yüzden ağır itham ve hakaretlere mâruz kaldı. Yezîd Bin Muâviye'ye biat ...

kisiler.org

Abdullah Bin Nafi

Kategori:
Genel

Zehebi’nin belirttiğine göre 120-130 (738-748) yılları arasında doğdu. Kırk yıl kadar İmam Mâlikin ilim meclisine düzenli bir şekilde devam etti. Hocasının görüşlerinin tesbiti ve sonraki nesillere aktarılmasında büyük hizmeti oldu. Mâlik'in vefatından sonra Medine'de fetva mercii olan Abdullah Bin Nâfi hocasının görüş ...

kisiler.org

Abdullah Bin Nevfel

Kategori:
Genel

Dedesi Haris, Hz. Peygamberin en büyük amcası olup kendisi ashap arasında Peygamber'e en çok benzeyenlerden biri idi. Muâviye'nin 662 yılında Medine'ye vali tayin ettiği Mervân Bin Hakem tarafından Medine kadılığına getirildi. Muâviye, 669'da Mervân Bin Hakem'i görevden alıp valiliğe Saîd Bin Âs'ı tayin edince yeni vali Abdull ...

kisiler.org

Abdullah Bin Ömer Bin Hattab

Kategori:
Genel

Hz. Ömer'in oğlu, en çok hadis rivayet eden, en çok fetva veren yedi sâhâbîden ve abâdileden biridir. İbn Ömer diye de anılan Abdullah, nübüvvetin üçüncü yılında Mekke'de doğdu. Hz. Peygamberin zevcesi Hafsa ile ana baba bir kardeştir Babasıyla birlikte müslüman oldu, yine onunla birlikte Medine'ye hicret etti. Babasından ön ...

kisiler.org

Abdullah Bin Osman Bin Affan

Kategori:
Genel

Hz. Osman'ın, Peygamberin kızı Rukıyye'den doğan oğlu Abdullah, bulûğ çağına ermeden Peygamberi gören müslüman çocukların da sahâbî sayılacağını kabul edenlere göre sahabedendir. Babası Osman'la annesi Rukıyye, Hz. Peygamberin tavsiyesi üzerine nübüvvetin beşinci yılı receb ayında Habeşistan'a göç ettiler. Abdullah'ın bu yolculu ...

kisiler.org

Abdullah Bin Revaha

Kategori:
Genel

Şair sahâbî, Mûte Savaşı'nda şehid düşen üçüncü kumandandır. Hazrec kabilesinin Benî Haris kolundan Revâha Bin Sa'lebe'nin oğludur. Muhadramûn şairlerinden olup sanatını yalnız Hz. Peygamber'i ve İslâm dinini savunmak, müşrikleri hicvetmek yolunda kullanmıştır. Resûlullah'ın onun için söylediği bilinen, "Şiirleri müşrikler üzeri ...

kisiler.org

Abdullah Bin Sebe

Kategori:
Genel

İslâm dünyasında ilk fitnenin ve Şiiliğin ortaya çıkışında önemli rol oynadığı ileri sürülen kimsedir. Kaynaklarda İbnü's-Sevdâ, İbn Sebâ, İbn Vehb Bin Sebâ, İbnü's-Sevdâ es-Sebeî, İbn Sebe el-Himyerî, İbn Sebe Vehb er-Râsibî el-Hemedânî adlarıyla da anılan Abdullah Bin Sebe, Sebeiyye, Sebâiyye veya Sâibe adlı Şiî mezhebinin aşı ...

kisiler.org

Abdullah Bin Şeddad

Kategori:
Genel

Eski Arap toplumunda âdet olduğu üzere, yolcu ve misafirlerin ışığı görüp evine konuk olmalarını temin etmek maksadıyla geceleri ateş yaktığı için el-Hâdî ismi verilen büyük dedesi Amr'a izafetle İbnü'l-Hâdî diye de meşhurdur. Annesi Sülmâ bint Umeys olup Hz. Hamza'nın hanımı iken onun şehid edilmesinden sonra Şeddâd ile evlenmi ...

kisiler.org

Abdullah Bin Selam

Kategori:
Genel

Yahudi âlimi iken daha sonra müslüman olan meşhur sahâbîdir. Medine civarına yerleşmiş bulunan üç yahudi kabilesinden Benî Kaynukâ'a mensuptur. Hz. Yûsuf neslinden geldiği rivayet edilir. Asıl adı Husayn iken müslüman olunca bu isim Hz. Peygamber tarafından Abdullah'a çevrilmiştir Babası gibi o da yahudi âlimlerindendi. İslâmi ...

kisiler.org

Abdullah Bin Süheyl

Kategori:
Genel

Meşhur Ebû Cendel'in ağabeyidir. Müslüman olduktan sonra İkinci Habeşistan Hicretine katıldı. Habeşistan dönüşü, babası Süheyl'in dininden dönmesi için baskı yapması üzerine İslâmiyet'ten dönmüş gibi davrandı. Bedir Savaşı' na müşriklerin tarafında babasıyla birlikte katıldı, fakat savaş başlamadan önce bir fırsatını bularak m ...

kisiler.org

Abdullah Bin Suûd

Kategori:
Genel

Necid'de hüküm süren Suudî ailesine mensup Vehhâbî emiridir. Babası Suûd Bin Abdülazfz'in ölümü üzerine 1814'te Suudilerin başına geçti. Kardeşiyle olan anlaşmazlığını hallettikten sonra, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın Hicaz bölgesinde asayişi sağlamak için gönderdiği kuvvetlerle mücadele etti. Mehmed Ali Paşa'nın oğlu Tosun ...

kisiler.org

Abdullah Efendi (Ebezâde)

Kategori:
Genel

Kadı Mustafa Efendi'nin oğludur. Annesi, Lehistan seferi sırasında Balçık kasabasında IV. Mehmed'in bir çocuğunun doğumuna ebelik ettiğinden "Ebezâde" lakabıyla meşhur olmuştur. Tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yaptı; daha sonra kadılık mesleğine geçerek 1685-1695 yıllan arasında sırasıyla Mısır, Ed ...

kisiler.org

Abdullah Efendi (Hastazâde)

Kategori:
Genel

Kaynaklarda doğum yeri ve öğrenimi hakkında bilgi bulunmamakla beraber hayatının büyük bir kısmını Bursa'da geçirdiği bilinmektedir. Burada, Halvetiyye tarikatına mensup Şeyh Ahmed Gazzî Tekkesi'ne devam etmiş, güzel sesi ve zikir meclisini idare etme kabiliyetiyle dikkati çekerek bir müddet sonra tekkenin zâkirbaşılığına getiri ...

kisiler.org

Abdullah Efendi (Tatarcık)

Kategori:
Genel

III. Selime sunduğu lâyiha ile tanınan devlet adamıdır. Kırîmî Osman Efendi soyundan olup 1143 yılında (1730) doğdu. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra 1749 yılında müderris oldu. Bir süre Rumeli Kazaskeriassafzâde Esad Efendi'ye tezkirecilik yaptı. Esad Efendi'nin kazâ tevcihatında usulsüz davrandığı iddiasıyla görevine ...