Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Eğitim > Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erdal biyografi, resim, video ve bilgiler !

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erdal

Kategori: Eğitim

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erdal1970 Yılında İçel ilinin Anamur ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Anamur’da Kıbrıs (Temel Eğitim İlköğretim Okulu) ilkokulu ve Anamur lisesi’nde tamamladı.

1990 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde başladığı yüksek öğrenimini 1994 yılında tamamladı.

1994 yılında Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi Kırlık Köyünde kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1995 yılında Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak Akademik hayatına başladı.

1998 yılında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “ XIX. Asır Sonlarında İçel Sancağı Anamur Kazasında Sosyal ve Kültürel Hayat” konulu Yüksek Lisan çalışmasını tamamladı.

2006 yılında da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında, “Türkiye ve Yunanistan arasında Mübadele Meselesi 1923-1930” konulu Doktora çalışmasını tamamladı.

2007 yılında Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak atandı, halen bu görevde bulunmaktadır.

A- YAYINLANMIŞ KİTAPLAR 1- ERDAL, İbrahim; “Mübadele ( Uluslaşma Sürecinde Türkiye ve Yunanistan (1923-1925)”, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, Haziran 2006 2- ERDAL, İbrahim – BEŞİRLİ, Hayati; “Anadolu’da Yörükler ( Tarihi ve Sosyolojik İncelemeler)”, Phoenix Yayınları, Ankara, Şubat 2007 3- ERDAL, İbrahim- BEŞİRLİ, Hayati; “Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler”, Phoenix Yayınları, Ankara, Nisan 2008 B. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER VE KİTAP BÖLÜMLERİ 1- ERDAL, İbrahim; “ Mübadil Göçmenlerin Taşınması Meselesi ve Türk Vapurcuları ile Yapılan Nakil Sözleşmesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2003, Yıl:16, Sayı:31-32, Ankara 2- ERDAL, İbrahim;“ Türk Basınına Göre Patrikhane Konusu ve Patrik Araboğlu Konstantin’in İhracı Meselesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2004, Yıl:17, Sayı:33-34, Ankara. 3- ERDAL, İbrahim;“ Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinde Gayrimübadil Konusu ve Mübadeleden Iskat (Çıkma) Yolları”, Akademi Günlüğü Dergisi, Nisan 2006, Bahar, Yıl:1, Sayı:2, Ankara 4- ERDAL, İbrahim; “Türk-Yunan Nüfus Değişiminde Türk Mübadillere Yapılan Yardımlar”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C:XXV, Sayı:40, Kasım 2006 5- ERDAL, İbrahim; “ Türk Basınına Göre Ortodoks Türklerin Milli Mücadeledeki Tutumu”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2006, Yıl:17, Sayı:35-36, Ankara. 6- ERDAL, İbrahim; “ II. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye’nin İktisadi Politikaları ve Muhalefet”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, C:9, S:1,Yıl: 2007, Sakarya. 7- ERDAL, İbrahim;“Muhacirlerin İskanında Türk Ordusu ve Hilal-i Ahmer’in Yardım Faaliyetleri”, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Askeri Tarih Dergisi, Sayı: 10 Yıl: 2007, Ankara 8- ERDAL, İbrahim; Anamur’da Yerleşik Yörük-Türkmen Aşiretleri ve Kıbrıs’a İskanları Konusu”, Anadolu’da Yörükler ( Tarihsel ve Sosyolojik İncelemeler), Phoenix Yayınevi Ankara, 2007 ( Kitapta Bölüm) 9- ERDAL, İbrahim; Cumhuriyet Döneminde Yörüklerin İskanı Konusu, Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler”, Phoenix Yayınları, Ankara, Nisan 2008 C- BİLDİRİLER (ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRELER) ERDAL, İbrahim; “ Türk-Yunan Nüfus Değişiminde Mübadillerin Uyum Süreci ve Sosyal-İktisadi Değişimdeki Rolleri”, International Congress of Asian and North African Studies, (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), 10-15 Eylül 2007 Ankara. ERDAL, İbrahim, “ Amerikan Belgelerine Göre; Ermeni Kimliğinin Oluşumunda Misyonerlerin ve Yardım Kuruluşlarının Rolü”, II. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2008 Kayseri. D- YAYIN VE YAZIM AŞAMASINDA OLAN KİTAP ÇALIŞMALARI 1- XIX.da Bir Osmanlı Kazası ANAMUR 2- Yunan İşgali Sonrasında Anadolu’nun Yeniden İmarı Çalışmaları 3- Yozgat Kırsalında Siyasal Değişim ve Dönüşüm E- ÜYELİKLER 1- SİMERANYA, Gençlik Kültür Araştırmaları Derneği 2- Akademi Günlüğü Dergisi Yayın Kurulu F- ÇALIŞMA ALANLARI Türkiye’nin Balkan ve Kafkas Politikaları, Cumhuriyet Dönemi İktisat Politikası, Anadolu’da Sosyal ve Kültürel Hayat ...