Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Eğitim > Prof. Dr. Osman Horata biyografi, resim, video ve bilgiler !

Prof. Dr. Osman Horata

Kategori: Eğitim

Prof. Dr. Osman Horata22 Şubat 1961 tarihinde Denizli'de doğmuştur.Evli ve iki çocuk babasıdır.

Askerliğini 15 Ekim- 15 Aralık 1993 / 58. Top. Er. Eğt. Tug. BURDUR'da yaptı.

  Eğitim Durumu 1966-1971 :  Ressam İ. Çallı İlk Okulu / DENİZLİ 1971-1978 :  Orta okul - Lise / DENİZLİ 1979-1983 :  Lisans - Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / KONYA 1983-1984 :  Lisans-üstü İngilizce hazırlık - Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / ANKARA 1984-1986 :  Yüksek lisans - Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı / ANKARA 1986-1990 :  Doktora - Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı / ANKARA Akademik Hayatı 26. 09. 1983 : Türk dili okutmanı - Hacettepe Üniversitesi / ANKARA 28. 12. 1985 : Araştırma görevlisi - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı / ANKARA 1990 (Kasım) : Doçentlik yabancı dil sınavı başarı belgesi. 27. 11. 1990 : Yard. Doç.- Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı / ANKARA 20.11. 1997 : Doçent - Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi / ANKARA 06.05.1998 : Doçent kadrosuna atanma - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı / ANKARA 02.04.2002 : Profesör- Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / ANKARA İdari Görevler ve Görevlendirmeler 1991-1994 : Bölüm Başkan Yardımcısı - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / ANKARA 23. 01.1995 - 04. 09. 1996: Üniversitatea Ovidius, Facultatea de Litere, Catedra de Limba Turca, CONSTANTA / ROMANIA (Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonun 20.08.1993 tarih ve 36 sayılı kararıyla). 1997-2002 : Bölüm Başkan Yardımcısı- Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ANKARA 1999- : Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi) yürütme kurulu üyesi. 01.02. 2003- : Yayın Yönetmeni – bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 22.04.2002 - 02.04.2003 : Yönetim Kurulu Üyesi - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim Konusundaki Deneyimi Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü: Lisans TDE-115-116 Eski Türk Edebiyatına Giriş I, II TDE-315-316 Eski Türk Edebiyatı III-IV TDE-415-416 Eski Türk Edebiyatı V-VI TDE 125-126 Osmanlıca Lisans-üstü TDE-623-624 Eski Türk Edebiyatında Nazım I, II TDE-625-626 Edebiyat Bilgi ve Teorileri I, II TDE-723-724 Divan Şiiri I,II TDE-726 Mesnevi Türünün Tarihi Gelişimi TDE- Klâsik Osmanlı Türkçesi Metinleri 1991-1992 : Kara Harp Okulu - ANKARA Türkçe – Kompozisyon Üniversitatea Ovidius (1995-1996) CONSTANTA / ROMANIA Uygulamalı Türkçe II, III, IV Türk Edebiyatı III-IV Kompozisyon IV Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2002-2003) TDE 307-308 Eski Türk Edebiyatı TDE 407-408 Eski Türk Edebiyatı Yönettiği Tezler l. YAĞMUR, Bahri (1998), Hilâlî Divanı, İnceleme-Metin, HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 192 s. 2. GÜN, Salih (1998), Çakerî Dîvanı, İnceleme-Metin, HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 250 s. 3. KÖKSAL, Fatih (2001), Edirneli Nazmî, Mecma’ü’n-Nezâir (İnceleme-Tenkitli Metin), HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Tezi, 3 cilt, 3043 s. 4. YILDIZ, Serhat (2002), Sermed Dîvânı, İnceleme-Metin, HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 260 s. 5. AYAN, Elif (2002), Sürurî ve Hezliyyât’ı (İnceleme- Tenkitli Metin- Sözlük), HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim DalıYüksek Lisans Tezi, 322 s. 6. KURTOĞLU, Orhan, Lebîb Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük), HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Tezi (devam ediyor) 7. MUM, Cafer, Halepli Edîb Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin- Sözlük), HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Tezi (devam ediyor) Bilimsel Çalışmalar A. Tezler 1. Yüksek Lisans (M.A.) : HORATA, Osman (1986), Nedîm-i Kadîm Dîvançesi Üzerinde Bir İnceleme, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 286 s. 2. Doktora (Ph. D.) : HORATA, Osman (1990), Cemalî, Hümâ vü Hümâyûn (Gülşen-i Uşşâk), İnceleme-Tenkitli Metin, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 697 s. B. Kitaplar 1. HORATA, Osman (1987), Nedîm-i Kadîm Dîvançesi, (İnceleme-Tenkitli Basım), Ankara: Kültür ve Turizm Bak. Yay., 216 s. 2. GÜNAY, Umay - HORATA, Osman (1994), Yunus Emre, Risâletü’n-Nushıyye, Ankara: TDV Yay., Türk Halk Klâsikleri Serisi: 2, 198 s. 3. HORATA, Osman (1998), Esrar Dede, Hayatı, Eserleri, Şiir Dünyası ve Divanı, Ankara: Kültür ve Turizm Bak. Yay., Sanat/Edebiyat Dizisi:169/34, XI+666s. 4. İSEN, M. – M. MACİT, O. HORATA, F. KILIÇ, İ.H. AKSOYAK (2002), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yay., 412 s. C. Kitap Bölümü 1. HORATA, Osman (1999), “Romanya Yazılı Türk Edebiyatı”, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 12: Romanya ve Gagavuz Türk Edebiyatı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., Türk Edebiyatı Dizisi, s.13-20; 94-167. 2. HORATA, Osman (2003), “Son Klâsik Dönem (18.Yüzyıl)- Nazım”, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., (baskıda). 3. HORATA, Osman (2003), “Son Klâsik Dönem (18.Yüzyıl)- Nazım” (Antoloji), Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., (baskıda). D. Makaleler 1. HORATA, Osman (1985), “Eski Şiirin Rüzgârıyla ve Klâsik Şiir Geleneğimiz”, Milli Eğitim Dergisi, Yahya Kemal Özel Sayısı, s. 48-55. 2. HORATA, Osman (1987), “Nedîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı ve Eserleri”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi , Mehmet Akif Ersoy Özel Sayısı, c. 5, sayı: 1, s.120-152. 3. HORATA, Osman (1991), “XV.Yüzyıl Şairlerinden Cemalî’nin Hayatı ve Eserleri”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı: 1, 2, s. 51-82. 4. HORATA, Osman (1993), “Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nushıyye Mesnevisi”, Türk Kültürü Araştırmaları, Prof.Dr. Şükrü Elçin Armağanı, c. XXIX/L-2 (1991), s. 172-203. 5. HORATA, Osman (1993), Cemalî’nin Hümâ vü Hümâyun Mesnevisi”, Marmara Üniversitesi, Türklük Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Amil Çelebioğlu Armağanı, sayı: 7 (1991-92), s.281-306. 6. HORATA, Osman (1996), “Romanya’daki Türkoloji Çalışmaları”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 2, s.338-398. 7. HORATA, Osman (1997), “Esrar Dede’nin Şiirlerinde Tahkiye I”, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 544, s. 423-433; “Esrar Dede’nin Şiirlerinde Tahkiye II”, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı, 546, s. 593-599. 8. HORATA, Osman (1997), “Romanya Türkleri”, Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı II, yıl:3,sayı: l6 (Mayıs-Haziran), s. l859-l866. 9. HORATA, Osman (1997), “Esrar Dede, Hayatı ve Eserleri”, Hacettepe Üniversitesi’nin Emel Doğramcı’ya Armağanı, s.169-184. 10. HORATA, Osman (1998), “Romanya Türkleri Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Dördüncü Cilt: Edebiyat (Türkiye Dışı Türk Edebiyatları), Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay, 3. Baskı, s.65-96. 11. HORATA, Osman (1998), “Sound and Meaning Unity and Gazels with Pun”, Dil Dergisi (Language Journal), sayı.71, s.47-55; Türkçesi: HORATA, Osman (1998), “Ses, Anlam Bütünlüğü ve Gazel-i Tecnisler”, Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, yıl:1 (1998), sayı:1, Gazimağusa – KKTC, s.65-76. 12. HORATA, Osman (1998), “Necati Bey’den Bâkî’ye ‘Döne Döne’ ”, Bilig,Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 7/Güz-1998, s.44-66. 13. HORATA, Osman (1999), “Mevlâna ve Divan Şairleri”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Osmanlı’nın Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı, s.43-56. 14. HORATA, Osman (2000), “Hâcû-yı Kirmanî ve Cemalî’nin Hümâ vü Hümâyûn Mesnevîlerinin Karşılaştırılması, Journal of Turkish Studies, In Memoriam Agâh Sırrı Levend , Published at the Department of Near Eastern Languages and Civiizations Harvard University, vol:24/1:121-135. 15. HORATA, Osman (2000), “Esrar Dede’nin Lügat-i Talyan Tercümesi”, Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları, HÜ, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, sayı: 2000/1, s.73-80. 16. HORATA, Osman (2000), “Cem Şairleri: Bir Kader Birliğinin Anatomisi”, Bilig,Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 15 /Güz- 2000, s. 91-110. 17. HORATA, Osman (2001), “Vâkıât-ı Sultan Cem’de Batı Kültürü Hakkında Bazı Egzotik Dikkatler”, Millî Folklor, Kışı 52, s. 72-78. 18. HORATA, Osman (2002), “Zihniyet Çözülüşünden Edebî Çözülüşe: Lâle Devri’nden Tanzimat’a Türk Edebiyatı”, Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yay., c.11, s.573-592. 19. HORATA, Osman (2002), “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Manzum Kısımlar”, Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları, HÜ, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, sayı:2002/3, s.34-44. 20. HORATA, Osman (2002), “The Turkish Literature from The Tulip Era to Tanzimat”, The Turks, Yeni Türkiye Publications, v.3, pp.893-906. 21. HORATA, Osman (2002), “Esrar Dede’nin Terkib-bent Şeklinde Bir Devriyyesi”, Millî Folklor, Kış 56, s.95-99. 22. HORATA, Osman (2003), “Kuzey ve Batı Türklüğünün Kesişme Noktasında Küçük Bir Türk Topluluğu: Romanya Türkleri”, Balkan Türkleri, Balkanlarda Türk Varlığı, Asam Yay., Ankara 2003, s. 151-167 23. HORATA, Osman (2003), “Mevlâna an Mawlawitism in Turkish Cultural Life”, International Journal of Turcology,SOTA, Haarlem/NETHERLANDS, vol.1, pp. 97-105 (baskıda) 24. HORATA, Osman (2003), “Lâle Devri’nde Bir Safevî Elçisi: Murtaza Kulu Han (Namî) ve Ona Yazılan Nazireler”, Journal of Turkish Studies, In Memoriam Agâh Sırrı Levend , Published at the Department of Near Eastern Languages and Civiizations Harvard University, vol: (baskıda) D. Bildiriler / Konferanslar 1. HORATA, Osman (1992), “Klâsik Edebiyatımıza Ait Metinlerin Neşrinde Karşılaşılan İmlâ İle İlgili Bazı Problemler”, I.Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu, İLESAM, 17-18 Ocak 1992, ANKARA 2. HORATA, Osman (1995), “Mehmet Niyazi’nin Düşündürdükleri”, Tatar Türklerinin Adet ve Gelenekleri Sempozyumu, 9.12.1995-CONSTANTA/ROMANIA ; Karadeniz, Aylık Gazete (Constanta), yıl: 5, sayı: 37(3), 1996, s. 6. 3. HORATA, Osman (1997), “Necatî Bey’den Bakî’ye ‘Döne Döne’”, Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu III, 30.05.1997 - 01.06.1997, Onsekiz Mart Üniversitesi, ÇANAKKALE 4. HORATA, Osman (1997), “Ses-Anlam Bütünlüğü ve Gazel-i Tecnîsler”, IX. Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul Ünv., l5-l9 Eylül l997-İSTANBUL 5.HORATA, Osman (1999), “Cem Şairleri: Bir Kader Birliğinin Anatomisi”, Osmanlı Dünyasında Şiir Uluslar Arası Sempozyumu, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 18-22 Kasım 1999, İSTANBUL 6. HORATA, Osman (2000),“Türk Kültür Hayatında Mevlâna ve Mevlevîlik”, Mevlâna: Evrensel Mesaj, Panel, 16.12. 2000, saat:14.00, TTK, ANKARA 7. HORATA, Osman (2001), “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Manzum Kısımlar”, Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 8-9 Kasım 2001, Gazimağusa/ KKTC 8. HORATA, Osman (2001), “Romanya Türklerinin Edebiyatı Üzerine Düşünceler” , Kıbatek, Öykü Sempozyumu, 26.11.2001, H.Ü. Edebiyat Fakültesi, ANKARA E. Tanıtma Yazıları 1. HORATA, Osman (1992), “Bir Kitap veya Bir Tezadın Tashihine Dair”, Sosyal Bilimlerde Araştırma, yıl: 1, sayı: 4, s. 23-25. 2.HORATA, Osman (1996), “Renkler”, Bilge (Tanıtım, Tahlil, Eleştiri), Nevruz 1996 (Bahar) 8, s. 105-108. 3. HORATA, Osman (1996), “Mustafa İsen, Ötelerden Bir Ses”, Bilge (Tanıtım, Tahlil, Eleştiri), sayı:18 (Güz), s.47-55. 4. HORATA, Osman (1999), “Türkoloji Dünyasına Açılan Yeni Bir Pencere: Doğu Akdeniz”, Bilge (Tanıtım, Tahlil, Eleştiri), sayı:21 (Yaz), s. 152-153. 5. HORATA, Osman (1999), “Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi “, Bilge (Tanıtım, Tahlil, Eleştiri), sayı: sayı:21 (Yaz), s. 49. 6. HORATA, Osman (2003), “Türk Dünyasının Kültürel Ufukları: Türk Dünyası Ortak Edebiyatı”, Bilig,Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:25/Bahar, s. 207-211. F. Ansiklopedi Maddeleri 1. HORATA, Osman (2000), “Abdula, Gülten (1946- )”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.1, s. 40-41. 2. HORATA, Osman (2000), “Acıamet, Cemal (1943- )”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.1, s. 114-115. 3. HORATA, Osman (2001), “Cem (Şehzade) (1459-1495)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.2, s. 420-422. 4. HORATA, Osman (2001), “Cemâl (ö. 1845/46)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.2, s. 425. 5. HORATA, Osman (2001), “Cemâl Nâ-bedîd)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.2, s.427. 6. HORATA, Osman (2001), “Cemalî (1410/12-1510/12?)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.2, s. 429-432. 7. HORATA, Osman (2001), “Cemalî (ö.1550)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.2, s. 432. 8. HORATA, Osman (2001), “Cemalî (ö.1583)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay.,c.2, s. 433. 9. HORATA, Osman (2001), “Cemalî (16.yy.)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.2, s. 433. 10. HORATA, Osman (2001), “Cemalî (ö.1674-75)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.2, s. 433. 11. HORATA, Osman (2001), “Cemalî (ö.1750)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.2, s. 433-434. 12. HORATA, Osman (2001), “Akd ü hâl”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Ankara: AKM Yay., c.1, s. 88. 13. HORATA, Osman (2001), “Aks-i müfred”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Ankara: AKM Yay., c.1, s. 98. 14. HORATA, Osman (2003), “Dürrî”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.3, s. 225-226. 15. HORATA, Osman (2003), “Esrâr (ö.1797)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.3, s. 2440-442. 16. HORATA, Osman (2003), “Emin, Atilla (1933-1946)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.3, s. 321. 17. HORATA, Osman (2003), “Emin, Emel (1938-)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi Ankara: AKM Yay., c.3, s.321-322. ...